www.moncenebista.blogspot.com                                                            www.moncenebista.blogspot.com

dissabte, 19 de novembre de 2011

Un paradís fiscal anomenat Club Natació Barcelona ... de Sebastià Millans                                     (3a part de 6)

Relació de socis que van afluixar  ± 2.100 eu. d'una tacada,
les QUOTES mensuals anticipades del 2005 al 2007,
majoritàriament en efectiu o en xec.
(Clica per a ampliar ... molt poquet)

Relació de socis que van afluixar  ± 2.500 eu. d'una tacada,
les QUOTES mensuals anticipades del 2008 al 2010,
majoritàriament en efectiu o en xec.
(Clica per a ampliar ... molt poquet)

divendres, 18 de novembre de 2011

Un paradís fiscal anomenat Club Natació Barcelona ... de Sebastià Millans                                     (2a part de 6)

"Passi, passi per la Secretaria del Club, que Sebastià Millans li oferirà molt més que un 5% de descompte per avançar entre 2.000 i 2.500 euros, ni més ni menys que les quotes de tres anys. Trenta-sis quotes de cop, i si pot ser, millor trinco-trinco. No se'n penedirà. S'estalviarà molts diners ... Per cert, ¿coneix la nostra Fundació?"


dijous, 17 de novembre de 2011

Un paradís fiscal anomenat Club Natació Barcelona ... de Sebastià Millans                                     (1a part de 6)

Incentius fiscals al mecenatge. Règim fiscal de les donacions fetes a la Fundació Club Natació Barcelona

La Fundació Club Natació Barcelona és una entitat sense fins lucratius, acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Gràcies, Alba, pel teu temps, per revisar els documents del presumpte 
frau fiscal comés pel CN Barcelona i pel teu expert diagnòstic.
(Clica per  a engrandir)

Per fomentar la col·laboració econòmica amb les fundacions acollides a la llei esmentada, s’estableixen unes deduccions de la quota de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en cas que el donant sigui persona física) i de l’impost sobre Societats (quan el donant sigui una persona jurídica) pels donatius fets a aquestes entitats.

1. Persones físiques
    Podran deduir de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les     Persones Físiques, el 25% del valor de la donació realitzada.
    Per al seu càlcul, s’ha de tenir en compte que la base de la deducció, és     a dir, la quantitat a la qual s’aplica el percentatge del 25%, no podrà     excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.

2. Persones jurídiques
    Tindran dret a deduir, de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats,     el 35% del valor de la donació lliurada. Les quantitats corresponents     al període impositiu no deduïdes per insuficiència de quota podran     aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que acabin en els     deu anys immediats i successius. De manera similar a les persones     físiques, cal tenir en compte que la base de deducció no podrà excedir del     10% de la base imposable del període impositiu, encara que, si les     quantitats sobrepassen aquest límit, podran aplicar-se als períodes     impositius que acabin en els deu anys immediats i successius.

dimecres, 16 de novembre de 2011

dimarts, 15 de novembre de 2011

¿SABíAS QUE ... el ex-vicepresidente primero del CN Barcelona, el turronero Federico Moncunill Gallo, aparece citado en la documentación del corrupto Caso Brugal, según puedes leer en El País?

Morositat de Sebastià Millans,
ex-president del Club Natació Barcelona
(Clica AQUÍ per a llegir l'article sencer)

Clica la imatge per engrandir-la

¿Y SABíAS ADEMÁS QUE ... el ex-vicepresidente económico del CN Barcelona, Pere Meseguer Miranda, ya directivo cenebista en el año 1970, fue uno de los 25 imputados judicialmente en el escándalo financiero —Caso Banca Catalana— que sacudió a la sociedad catalana en la década de los ochenta?

Creative Commons License
Free counter and web stats

 
Blavor, l'himne del CN Barcelona (any 1975) Blavor, amb el baríton Marcos Redondo (any 1932)